FaberVeiligheid.nl
* -----

De Nederlandse Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is grotendeels gebaseerd op het internationale ADR. Deze Europese wetgeving is een minimumeis voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Voor elk land kunnen afwijkende eisen zijn voor specifieke gevaarlijke stoffen. Faber veiligheidsadvies geeft u graag advies over deze regelgeving. Van verpakkingseisen tot routeplicht, u krijgt een helder advies!

Waarom veiligheidsadvies (1.8.3.3 en 1.8.3.6)

ADR 1.8.3.3:

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke reglementering en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

De taken van de adviseur omvatten daarnaast met name de bestudering van de volgende praktijken en procedures met betrekking tot de betrokken activiteiten:

ADR 1.8.3.6:

Wanneer zich tijdens het vervoer of tijdens de laad- en loswerkzaamheden van de betrokken onderneming een ongeval heeft voorgedaan dat personen in gevaar heeft gebracht of schade heeft veroorzaakt aan bezittingen of het milieu, stelt de adviseur, na alle ter zake dienende inlichtingen te hebben ingewonnen, een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheidsinstantie bestemd ongevallenrapport op. Dit ongevallenrapport mag niet in de plaats komen van door de bedrijfsleiding op te stellen rapporten die krachtens enige andere internationale of nationale wetgeving zouden worden geëist.